Oprogramowanie
Asseco WAPRO START
Asseco WAPRO BIZNES
Asseco WAPRO BIURO
Asseco WAPRO PRESTIŻ
Asseco WAPRO Mobile
ENTRE
Autoryzowane Centrum Serwisowe
Pomoc zdalna
Aktywacja licencji
Cennik
Kontakt
O Asseco WAPRO
Promocje
Wdrożenia
Zasady aktualizacji
Urządzenia fiskalne

Aktualności
Strona główna
Formularze
Zamówienie programu
Zamówienie CD z demo
Zamówienie pakietu mobilnego
Formularz kontaktowy
Aktualności

24-06-2015
Zamień DOS na Windows !

23-06-2015
Dostosowanie systemu Asseco WAPRO do zmian w przepisach o VAT, które wejdą w życie 1 lipca 2015

31-03-2015
Biuro Online dla każdego klienta do 31 marca 2016!

06-11-2012
Premia dla zaktualizowanych!

03-11-2012
Asseco WAPRO zaskakuje nowymi rozwiązaniami

01-11-2012
Certyfikaty iPKO biznes i PekaoREADY dla programu WF-FaKir dla Windows


Archiwum

Aktualne wersje
WF-bEST ()
WF-FaKir ()
WF-GANG ()
WF-KaPeR ()
WF-MAG ()
WF-Analizy ()
WF-bEST ()
WF-CRM ()
WF-FaKir ()
WF-Fakturka ()
WF-GANG ()
WF-KaPeR ()
WF-Mag ()
WF-Mag ()

23-06-2010

Wkrótce NOWE wersje WF-GANG dla Windows 7.50.4 oraz WF-FaKir dla Windows 7.50.8

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie wydane zostaną nowe wersje programów Asseco WAPRO, będą to:

 • WF-GANG dla Windows wersja numer 7.50.4
 • WF-FaKir dla Windows wersja numer 7.50.8

Poniżej przedstawiam listę wprowadzonych w nich zmian:

Dla WF-GANG’a

Zmiany techniczne:
 1. Zmieniono lokalizację pliku Obiekt.tps stanowiącego wzorzec wszystkich obiektów systemu utworzonych przez producenta w administratorze (funkcji, raportów, tabel, pozycji menu, ewidencji zmian). Plik ten jest wykorzystywany przy pierwszej instalacji systemu (tzn. dla każdej nowej bazy SQL) oraz podczas aktualizacji systemu przy zmianie numeru wersji. Obiekt.tps jest również wykorzystywaną przez opcję „Przywróć ze wzorca” dostępną w administratorze dla funkcji i raportów. Obecną lokalizację tego pliku można opisać ścieżką „Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\WA-PRO\Konfiguracje\
 2. Zmieniono moduł e-deklaracji na wersję 1.0.2, w której rozwiązano problemy z weryfikacją dokumentów i ich statusami w przypadku braku połączenia z Internetem.
Zmiany merytoryczne:
 1. Wprowadzono oddzielny mechanizm obliczania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop dla osób zatrudnionych na umowę o prace nakładczą. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.12.1975r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, w celu ustalenia stawki za jeden dzień urlopu przeciętne wynagrodzenia uzyskane w okresie 12 miesięcy poprzedzających urlop dzielone jest przez 22.

 2. W algorytmach obliczeń wynagrodzenia za urlop i ekwiwalent za urlop zniesiono ograniczenie uwzględniania do 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystania urlopu lub nabycia prawa do ekwiwalentu składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc. Obecnie, jeżeli w okresie 12 miesięcy pracownik nie przepracował ani jednego dnia, wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych jest ustalane z okresu wcześniejszego.

 3. Do obliczeń podstawy do ekwiwalentu ze składników przypadających za okresy dłuższe niż miesiąc wprowadzono mechanizmy wynikające z art. 17 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W przypadku, gdy w jednym z okresów (kwartał lub rok) pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie uwzględniane przy ustalaniu podstawy, uwzględnia się najbliższy okres, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie. W przypadku, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu, z którego ustala się podstawę, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy.
  Na potrzeby nowego mechanizmu do systemu dodano dwa wyróżniki „Stawka urlopowa: Składniki za okresy dłuższe kwart.” i „Stawka urlopowa: Składniki za okresy dłuższe roczne”. Za pomocą tych wyróżników można konfigurować własne składniki płacowe utworzone w typie listy „Premie kw. i premie roczne”.

 4. Zmieniono algorytmy obliczeń wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop dla obu wariantów w przypadkach, gdy w pierwszym miesiącu zatrudnienia pracownik wynagradzany w stawce godzinowej nie uzyskał wynagrodzenia za pracę. Dla „Wariantu II to rozwiązanie obejmuje również przypadek, gdy w danym miesiącu nastąpiło przeszeregowanie pracownika z dłuższym niż miesiąc stażem.

 5. Rozwiązano problem z liczeniem podstawy do ekwiwalentu na liście płac o okresie przypadającym po zwolnieniu pracownika. Stosowną modyfikację dodano również w obliczeniach ekwiwalentu za urlop dla pracowników zatrudnionych na umowę o prace nakładczą.

 6. W świadectwie pracy dodano informacje o wykorzystanym urlopie ojcowskim oraz okresy pracy w warunkach szkodliwych wynikających z ustawy o Funduszu Emerytur Pomostowych. Zmiany obejmują wydruk tekstowy i graficzny (MS Word) „Św.pracy” oraz graficzny CR „Świadectwo pracy CR”.

 7. Dodano zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA, zmianę danych identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA w formacie xml.

 8. W wydrukach kontrolnych „Raport RCA”, „Raport RZA”, „Raport RSA” dodano kod tytułu ubezpieczenia.

 9. Do wydruków kontrolnych dodano tekstowy i graficzny (MS Word) szablon raportu „Zestawienie składek właścicieli” (osób prowadzących działalność gospodarczą) informujący o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tych osób w podanym okresie.

 10. Do wydruków kontrolnych dodano tekstowy i graficzny (MS Word) szablon raportu „Zestawienie składek osób współpracujących” (z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą) informujący o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tych osób w podanym okresie. Na potrzeby tego zestawienia dodano w „DANYCH DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.” kartotekę „Podstawy na ubezp. społeczne osób współpracujących”. W miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano mechanizm wypełniający tą kartotekę danymi.

 11. W tekstowych i graficznych (MS Word) szablonach raportów „Zestawieniu składek wg ubezpieczonych”, „Zestawieniu składek z list płac i umów zleceń”, „Zestawieniu składek z list płac i umów zleceń v2” oraz „Kartotece składek” dodano informację o składkach na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 12. Zmieniono algorytmy dla urlopów wypoczynkowych. W tym również sposób uwzględniania służby wojskowej do stażu, od którego zależy wymiar urlop wypoczynkowego.

 13. Zmieniono sposób obliczenia podstawy do urlopu od składników wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc. Dla urlopów na przełomie miesięcy podstawa jest ustalana z miesiąca poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Zasada ta obowiązuję również dla urlopów składających się z części, między którymi nie ma dnia przerwy.

 14. Zgodnie z interpretacją wynikająca z pisma GIP GPP-87-4560-64/09/PE/RP zmieniono sposób liczenia wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych w stałej miesięcznej stawce w przypadkach nieobecności z powodu choroby przez 30 dni w miesiącu i z jednym dniem pracy w miesiącach o 31 dniach kalendarzowych. Wynagrodzenie za jeden dzień pracy jest liczony jako iloczyn stawki godzinowej pracownika i ilości godzin przepracowanych w danych dniu. Adekwatnie zmieniono również sposób obliczeń wszystkich składników płacowych, które wykorzystują funkcję „Oblicz wynagrodzenie”.

 15. Zmieniono na duże litery sposób kodowania nazwisk i imion ubezpieczonych oraz nazw firm w transferach do programu Płatnik.

 16. W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA usunięto przyczynę tworzenia dodatkowego zerowego raportu imiennego RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 2240 dla niektórych pracowników.

 17. W mechanizmie zaniechania liczenia składki na FP i FGŚP po powrocie z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego dodano ograniczenie, które powoduje, że po zwolnieniu osoby i ponownym jej przyjęciu do pracy, składka dla nowego zatrudnienia jest liczona mimo iż nie upłynęło 36 miesięcy od powrotu z urlopu.

 18. W obliczeniach podstawy wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych zmieniono liczenie ilości dni miesiąca z okresy listy na miesiąc wypłaty listy. Ma to znaczenie dla list wypłacanych w miesiącu następnym w stosunku do okresu listy.

 19. W celu umożliwienia transferu miesięcznych raportów imiennych dla ubezpieczonych niebędących obywatelami polskimi i nie posiadających numeru PESEL zmieniono kolejność pobierania identyfikatorów ubezpieczonych na potrzeby transferu deklaracji rozliczeniowej do programu Płatnik. Obecnie identyfikatory pobierane są w następującej kolejności PESEL, Numer paszportu, NIP, Numer dowodu. Dodatkowo wprowadzony do kartoteki osobowej ubezpieczonego numer paszportu jest ograniczany do 9 znaków.

 20. W raporcie „Osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu” oraz deklaracji „ZUS IWA” zmieniono sposób wliczania osób prowadzących działalność (właścicieli) w przypadku, gdy w ich kartotece ubezpieczeń jest więcej niż jeden zapis dotyczący schematu podlegania ubezpieczeniom społecznym.


Archiwum     Najnowsze

O firmie .::. Asseco WAPRO START .::.Asseco WAPRO BIZNES .::.Asseco WAPRO BIURO .::.Asseco WAPRO PRESTIŻ .::.Asseco WAPRO Mobile .::. Kontakt
Copyright © 2011 ENTRE Systemy Informatyczne