Oprogramowanie
Asseco WAPRO START
Asseco WAPRO BIZNES
Asseco WAPRO BIURO
Asseco WAPRO PRESTIŻ
Asseco WAPRO Mobile
ENTRE
Autoryzowane Centrum Serwisowe
Pomoc zdalna
Aktywacja licencji
Cennik
Kontakt
O Asseco WAPRO
Promocje
Wdrożenia
Zasady aktualizacji
Urządzenia fiskalne

Aktualności
Strona główna
Formularze
Zamówienie programu
Zamówienie CD z demo
Zamówienie pakietu mobilnego
Formularz kontaktowy
Aktualności

24-06-2015
Zamień DOS na Windows !

23-06-2015
Dostosowanie systemu Asseco WAPRO do zmian w przepisach o VAT, które wejdą w życie 1 lipca 2015

31-03-2015
Biuro Online dla każdego klienta do 31 marca 2016!

06-11-2012
Premia dla zaktualizowanych!

03-11-2012
Asseco WAPRO zaskakuje nowymi rozwiązaniami

01-11-2012
Certyfikaty iPKO biznes i PekaoREADY dla programu WF-FaKir dla Windows


Archiwum

Aktualne wersje

23-06-2015

Dostosowanie systemu Asseco WAPRO do zmian w przepisach o VAT, które wejdą w życie 1 lipca 2015

Dostosowanie systemu Asseco WAPRO do zmian w przepisach o VAT, które wejdą w życie 1 lipca 2015

 

Dostosowanie systemu Asseco WAPRO do zmian w przepisach o VAT, które wejdą w życie 1 lipca 2015


Planowane terminy publikacji nowych wersji programów systemu Asseco WAPRO

Planowane terminy publikacji nowych wersji programów systemu Asseco WAPRO

Na pakiet zmian w przepisach o VAT, które wejdą w życie od dnia 1 lipca 2015 składają się przede wszystkim:
 • zmiany w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia, rozszerzenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia o nowe towary tj. przede wszystkim dodane nowe pozycje: 28a, 28b oraz 28c do załącznika nr 11 do ustawy o VAT;
 • wprowadzenia szczególnych przepisów dotyczących transakcji, których przedmiotem jest sprzęt elektroniczny wymieniony w pozycjach 28a, 28b oraz 28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT;
 • wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym przez niektóre podmioty;
 • zmiany wzorów wszystkich deklaracji VAT - rozporządzenie Ministra Finansów
 • zmiany w stosowaniu ulgi na złe długi – ustawa o VAT
 • zmiany w składaniu zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnych – Ustawa o VAT.
Pierwsze cztery punkty wymagają modernizacji systemu Asseco WAPRO, w tym:
 • pierwszy i drugi punkt wymusza modernizację programu WF-Mag dla Windows,
 • trzeci i czwarty wymusza modernizację obu programów finansowo – księgowych tj. WF-FaKir dla Windows oraz WF-KaPeR dla Windows.
Nowelizacje przepisów omówione w dwóch pierwszych punktach są już opublikowana w ustawie o VAT natomiast dwa rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące nowych wzorów deklaracji oraz zupełnie nowej informacji podsumowujący w obrocie krajowym (VAT-27 oraz VAT-27K), w momencie publikowania artykułu były jeszcze nieopublikowane i znajdowały się w fazie projektów.

Dotyczy to:
 • „Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług” – wprowadzające nowe wzory wszystkich deklaracji VAT;
 • „Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym” – wprowadzające po raz pierwszy informacje podsumowujące VAT-27 oraz VAT-27K;
Nie zostały również opublikowane odpowiedniki powyższych deklaracji w wersji elektronicznej.

W związku powyższym projekt modernizacji programu WF-Mag dla Windows jest gotowy i trwają prace nad przygotowaniem nowej wersji, która planowana jest na koniec czerwca bieżącego roku.

Natomiast ze względu na to, że modernizacja programów finansowo – księgowych wymaga opublikowania w/w rozporządzeń Ministra Finansów oraz odpowiednio wzorów deklaracji elektronicznych, w obu programach obecnie prowadzone są prace przygotowawcze a termin wydania nowych wersji będzie znany dopiero po opublikowaniu w/w rozporządzeń.

Jeżeli nie uda się zmodernizować obu programów w jednej wersji opublikowanej do dnia 1 lipca 2015 roku z powodu zbyt późnego opublikowania w/w rozporządzenia lub wzory deklaracji elektronicznych, aby nie opóźniać pracy księgowych programy dostosujemy w dwóch etapach.
Opublikujemy dwie wersje programów finansowo – księgowych:
 • pierwszą umożliwiającą od 1 lipca 2015 księgowanie dokumentów wraz z rejestrowaniem VAT zgodnie z znowelizowanymi przepisami,
 • a po niej drugą, zawierającą nowe wzory deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej w obrocie krajowym (w wersjach standardowej i elektronicznej).

Zmiany w przepisach o VAT a planowana modernizacja programu WF-Mag dla Windows

Zmiany w programie WF-Mag dla Windows dedykowane są przede wszystkim firmom, które przeprowadzają transakcje związane z towarami wymienionymi w załączniku numer 11 ustawy o VAT ponieważ od 1 lipca 2015 znacząco zmieniły się przepisy dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia a poza tym rozszerzony został katalog tych towarów. Zwiększy to ilość firm, które będą zobowiązane do korzystania z tego mechanizmu.
Do załącznika nr 11 ustawy o VAT dodane zostały między innymi:
 • pozycja 28a - Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki, komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy. (PKWiU ex 26.20.11.0) Dotyczy to również takich urządzeń, jak: palmtopy, netbooki, minibooki, chromebooki, deskopy, ultrabooki;
 • pozycja 28b - Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony. (PKWiU ex 26.30.22.0)
 • pozycja 28c - Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów. (PKWiU ex 26.40.60.0)
A dodatkowo transakcje, których przedmiotem jest wyżej wymieniony sprzęt elektroniczny dotyczą przepisy szczególne. W odniesieniu do nich prawodawca wprowadził dodatkowe zastrzeżenie, jakim jest limit wartości tych transakcji. Mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji dotyczących towarów wymienionych w pozycjach 28a, 28b, 28c załącznika numer 11 ustawy o VAT stosuje się powyżej limitu 20 000,00 zł (netto). W związku z tym wprowadzone zostało w ustawie o VAT nowe pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji, dzięki której limit w określonych okolicznościach będzie dotyczył nie tylko jednej, lecz nawet kilku transakcji (art. 17 ust. 1c ustawy o VAT). Oznacza to, że w tym przypadku mechanizm odwróconego obciążenia będzie należało stosować, gdy:

(...) łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1d i 1e ustawy o VAT:
1d. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

1e. Za transakcję jednolitą gospodarczo uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

Od 1 lipca 2015 mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się tylko wtedy kiedy nabywcą jest czynny podatnik VAT. Oznacza to, że kiedy nabywcą jest czynny podatnik VAT a zamówienie (transakcja) będzie realizowana w kilku oddzielnie fakturowanych partiach a sumaryczna wartość towarów wymienionych w pozycjach 28a, 28b, 28c załącznika nr 11 ustawy o VAT w transakcji przekroczy 20 000,00 zł należy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia.

Ze względu na to, że większe transakcje w firmach realizowane są często przez wiele osób, rozciągają się w czasie i mogą być realizowane w wielu partiach aby ułatwić użytkownikom programu WF-Mag dla Windows programową kontrolę limitu transakcji dotyczących w/w sprzętu elektronicznego w programie:
 • W kartotece asortymentowej zmienione zostanie działanie parametru „Podlega odwrotnemu obciążeniu”. Parametr będzie miał dwie opcje pozwalające określić czy towar w każdym przypadku podlega zawsze sprzedaży przy zastosowaniu odwrotnego obciążenia czy też dopiero po przekroczeniu limitu transakcji
  20 000,00 zł.
 • Dodana zostanie również funkcja kontrolująca wartość netto towarów oznaczonych w kartotece asortymentowej jako podlegających odwrotnemu obciążeniu dopiero po przekroczeniu wyżej opisanego limitu. Funkcja będzie kontrolować:
  • Faktury wystawione do zamówienia. W przypadku kiedy wartość zamówionych w transakcji (zamówieniu) towarów wymienionych w pozycjach 28a, 28b oraz 28c załącznika nr 11 ustawy o VAT będzie większa od limitu 20 000,00 zł program, dla każdej faktury wystawionej do tego zamówienia proponował będzie zastosowanie odwrotnego obciążenia.
  • Faktury wystawione niezależnie od zamówień. W takim przypadku kiedy transakcja jest fakturowana jednym dokumentem, funkcja kontrolować będzie wartość tych towarów na pozycjach dokumentu sprzedaży.
 • Poza tym dodane zostanie zestawienie, raport podsumowujący sprzedaż przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia w podziale na sprzedaż towarów oraz usług w obrocie krajowym.
W związku z powyższym jeżeli w kartotece kontrahentów poprawnie zostanie określony dla odbiorców status parametru „Czynny podatnik VAT” a w kartotece asortymentowej parametr „Podlega odwrotnemu obciążeniu” zostanie poprawnie zdefiniowany dla wszystkich towarów, które opisuje załącznik nr 11 ustawy o VAT, do pełnej kontroli tych transakcji wystarczy je tylko prawidłowo rejestrować w programie tzn. transakcje fakturowane partiami rejestrować przy wykorzystaniu zamówień.

W przypadku fakturowania takiej transakcji, w której w zamówieniu programu przekroczony został wyżej opisany limit, program sam już przy wystawieniu pierwszej faktury zaproponuje zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wystawiający fakturę nie musi samodzielnie kontrolować wartość wyżej opisanego limitu jednolitej gospodarczo transakcji.

Zmiany w przepisach o VAT a planowana modernizacja programów WF-FaKir dla Windows oraz WF-KaPeR dla Windows

Modernizację programów finansowo – księgowych wymuszają przede wszystkim wprowadzone nowe wzory podstawowych deklaracji VAT oraz nowe informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27 / VAT-27K), obowiązkowe dla podmiotów przeprowadzających transakcje przy wykorzystaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia.

W programach muszą zostać dodane ich nowe wzory w wersjach standardowej i elektronicznej. Zmianom uległo wiele pozycji deklaracji ale zmiany w sekcji C deklaracji VAT dotyczące pozycji związanych z importem usług oraz dotyczących pozycji związanych z dostawami towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca polegające na dokładniejszym, bardziej szczegółowym prezentowaniu tych transakcji, w programach wymuszają wprowadzenie zmian związanych z rejestrowaniem pozycji VAT podczas księgowania dokumentów.

Dokładny opis wprowadzonych zmian znajdziecie Państwo w pomocy każdego z programów.

Wyżej opisane dostosowanie systemu Asseco WAPRO do zmian w przepisach ustawy o VAT, w tym zmianami w odwrotnym obciążeniu, w części dotyczącej rejestrowania dokumentów zostanie zakończone do końca czerwca 2015.

Natomiast pojawienie się nowych wzorów deklaracji w programach finansowo – księgowych uzależnione jest od terminu opublikowania wyżej wymienionych rozporządzeń oraz ich wzorów elektronicznych. Jeżeli zdążymy, nowe wzory deklaracji pojawią się w wersjach programów finansowo - księgowych, które zostaną opublikowane do końca czerwca 2015 a jeżeli będzie to niemożliwe, w kolejnych wersjach, które opublikujemy w pierwszej połowie lipca


Archiwum     Najnowsze

O firmie .::. Asseco WAPRO START .::.Asseco WAPRO BIZNES .::.Asseco WAPRO BIURO .::.Asseco WAPRO PRESTIŻ .::.Asseco WAPRO Mobile .::. Kontakt
Copyright © 2011 ENTRE Systemy Informatyczne